Pravidla

Organizační, hospodářský a hrací řád

Tenisového klubu Týn nad Vltavou

(dále jen TKT)

1.  Členství v TKT

1.1.    Všichni členové TKT mají stejná práva a povinnosti.

1.2.    Členem TKT se stává automaticky člen z roku předcházejícího po splnění členských povinností.

1.3.    Zájemci o členství předkládají žádost o členství výkonnému výboru TKT (dále jen výbor TKT), který žádost projedná. O udělení řádného členství rozhodne výbor TKT na své nejbližší schůzi.

1.4.    Výbor TKT je oprávněn navrhnout titul “Čestný člen klubu”. Titul je doživotní a o právech držitele rozhodne výbor TKT.

2.  Povinnosti členů TKT

2.1.    Zaplatit klubový příspěvek do termínu, který pro stávající i nově přijímané členy stanoví členská schůze TKT.

2.2.    Odpracovat brigády na úpravách tenisového areálu a zařízení TKT ve výši a termínech stanovených výborem TKT.

2.3.    Dodržovat organizační, hospodářský a hrací řád, zejména:

·      chovat se na kurtech slušně a neobtěžovat nepřiměřenými projevy ostatní hráče

·      nevyvolávat rozmíšky a chovat se vhodně v prostorách areálu kurtů, včetně klubových místností

·      hrát ve vhodném oblečení a vhodné obuvi (je zakázáno hrát bez trička)

·      po ukončení hry uvést dvorce do původního stavu

·      používat šatnu pouze k převlékání

·      udržovat v areálu čistotu, šetřit vodou, el.energií a chránit zařízení před poškozením

3.  Práva členů TKT

3.1.    Plně využívat všechna zařízení TKT.

3.2.    Naplánovat si použití kurtu na týdenním rozpisu. Rezervace končí 5 minut po plánovaném čase.

3.3.    Manželé, manželky a děti členů (členek) mohou příležitostně využívat klubová zařízení, pokud neomezí práva členů TKT.

4.  Jednání členské schůze TKT

4.1.    Členská schůze je svolávána v souladu se stanovami TKT výborem TKT.

4.2.    Schůzi řídí člen výboru pověřený výborem TKT.

4.3.    Mandátovou, volební a návrhovou komisi lze sloučit, počet jejích členů však nesní být menší než je tři.

5.  Volba orgánů TKT

5.1.    Volba výkonného výboru TKT a revizní komise TKT je prováděna na mimořádné nebo pravidelné členské schůzi TKT.

5.2.    Způsob volby určuje členská schůze TKT spolu s programem jednání.

5.3.    Členství ve výkonném výboru a revizní komisi je vzájemně neslučitelné.

5.4.    Způsob volby může být:

·      tajné volby

·      veřejné volby

5.5.    Volbu předsedy výboru TKT provádí ze svých členů výbor TKT. Způsob volby si určuje výbor TKT.

5.6.    Volbu předsedy revizní komise TKT provádí ze svých členů revizní komise. Způsob volby si určuje revizní komise.

6.  Práva a povinnosti správce kurtů

6.1.    Je řízen výborem TKT prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy.

6.2.    Je povinen spolupracovat na zabezpečování všech akcí TKT.

6.3.    Udržuje pořádek v areálu TKT a vede k pořádku členy klubu.

6.4.    Organizuje práce na přípravě areálu TKT.

6.5.    Vybírá stanovené poplatky a vybrané částky předává určenému členu výboru TKT.

6.6.    Organizuje obsazování kurtů podle určených pravidel.

6.7.    Upravuje kurty tak, aby byly připraveny ke hře. Po skončení nepříznivého počasí je povinen upravit dvorce v co nejkratší době.

6.8.    Je oprávněn vyřadit jednotlivé dvorce z provozu a po dohodě s předsedou TKT uzavřít celý areál.

6.9.    Všichni členové TKT a jejich hosté jsou povinni respektovat pokyny správce.

6.10.  Zpochybňování pokynů správce bude považováno za hrubý přestupek proti organizačnímu řádu.

6.11.  Zúčastňuje se na pozvání předsedy schůzí výboru TKT.

7.  Využívání kurtů

7.1.    Sezóna začíná a končí podle rozhodnutí výboru TKT, obvykle od 1.dubna do 31. října.

7.2.    Výbor TKT určí termíny pro využití kurtů pro oficiální tréninky mládeže. Tréninky mládeže končí v 18:00 hod. Kurt č.5 je určen k tréninku mládeže i po 18:00 hod. na základě řádného naplánování použití kurtu na týdenním rozpisu.

7.3.    Výbor TKT může umožnit využití kurtů i jiným organizacím.

8.  Využívání klubovny

Klubovna slouží ke společenskému životu členů TKT a jejich hostů.

9.  Vstupní, členské a udržovací příspěvky, brigády, placení brigád

9.1.    Povinnost platit členské příspěvky mají všichni členové TKT.

9.2.    Vstupní členský příspěvek platí nově přijatí členové TKT.

·      nově přijatí starší 18 let                             2 500,- Kč

·      nově přijatí mladší 18 let                           1 000,- Kč

9.3.    Členský příspěvek roční

·      čestní členové                                            bez příspěvku

·      dospělí                                                       1 000,- Kč

·      studenti a učni                                           1 000,- Kč

·      mládež 7-15 let                                         1 000,- Kč

9.4.    Tenisová škola

·      vstupní příspěvek                                      2 000,- Kč

·      vstupní příspěvek-dítě člena TKT             1 000,- Kč

·      druhý ročník školy                                    1 000,- Kč

·      druhý ročník školy-dítě člena                   1 000,- Kč

·      další ročníky školy                                    čl.příspěvek

9.6.    Povinné brigády členů TKT na rok 

·      člen do 18 let                                            3 hodiny

·      člen nad 18 let                                           6 hodin

·      placení neodpracovaných brigád              100 Kč/hod.

10.  Poplatky za pronájmy sportovního zařízení

10.1.  Nájem pro nečlena TKT – antukový kurt/hod.

  • ve všech dnech do 16 hodin 200,- Kč
  • ve všech dnech od 16 hodin 250,- Kč

10.2.  Nájem pro nečlena TKT – umělý kurt/hod.

  • ve všech dnech 250,- Kč

10.3.  Poplatek pro nečlena TKT za osvětlení – 1 kurt/hod.

  • ve všech dnech 100,- Kč

10.4.  Poplatek za zapůjčení rakety

  • 1 hod 100,- Kč

10.5.  Poplatek za zapůjčení tenisových míčů

  • 1 hod 50,- Kč

10.6.  Poplatek za zapůjčení podávacího stroje členům TKT – po dohodě se správcem

  • 1 hod bezplatně

11.  Sankce

11.1.  Nesplnění základních členských povinností jako je nezaplacení členských příspěvků, neodpracování dohodnutých brigádnických hodin znamená zánik členství.

11.2.  Za přestupky proti hospodářskému, organizačnímu a hracímu řádu může být člen TKT potrestán rozhodnutím výboru TKT:

·      napomenutím

·      pozastavením členství na určitou dobu

·      vyloučením z TKT

11.3.  Člen TKT má právo se proti trestu odvolat k členské schůzi TKT.

12.  Připomínky a stížnosti

Připomínky a stížnosti k práci výboru TKT, celkové činnosti TKT nebo členů TKT přijímá revizní komise, která je projedná. Revizní komise navrhne řešení a připomínku nebo stížnost předloží ke konečnému rozhodnutí příslušnému orgánu TKT (výkonný výbor TKT nebo členská schůze TKT) podle jeho kompetencí.

13.  Závěrečná ustanovení

Tento organizační, hospodářský a hrací řád byl schválen výborem TKT dne 16.dubna 2019,na základě pověření z výroční členské chůze. Řád vstupuje v platnost tento den.

Týn nad Vltavou, dne 16.dubna 2019

0

KURTŮ

0+

ČLENŮ

0

KLUB ZALOŽEN